Hotline: 0912 568 901
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DIỆT CHUỘT
Diệt chuột tại tập đoàn giáo dục topica


CÁC TIN CŨ HƠN

DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG CHUỘT CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
Ở Việt Nam có 10 loài chuột chính là: chuột đồng lớn (rattus hosaensis), chuột nhà (rattus flav. flavipectus), chuột đàn (rattus flav. molliculus)...